Zasady i informacje o klientach

I. Regulamin

§ Przepisy 1 Podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które masz z nami jako dostawcą (Ron Schick) za pośrednictwem strony internetowej www.schick-handel.de. O ile nie uzgodniono inaczej, wykluczone jest włączenie któregokolwiek z twoich własnych warunków.

(2) Konsumenci w rozumieniu następujących zasad oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję w celach, które można przypisać głównie handlowych, ani żadna jego niezależne aktywności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółką prawa, zawierając transakcję prawną w ramach wykonywania swojej samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Formowanie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

Nasze oferty w Internecie nie są wiążące i nie jest wiążąca oferta zawarcia umowy.

Jeśli chodzi o numer "awaryjnego systemu PayPal - Express" zintegrowanego systemu klikając Shop wyznaczone zgodnie z użyj przycisku można zalogować się stronie PayPal przekierowania. Po udanej rejestracji, zostanie wyświetlony depozyt z PayPal adres i informacje o koncie. Kliknij przycisk "Dalej" zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie podsumowania zamówienia.
(2) Twoje wnioski o utworzenie oferty są wiążące. Poddajemy ten wiążącą ofertę na piśmie (np e-mail), które można zaakceptować w ciągu 5 dni.

(3) Zakończenie zlecenia oraz przekazywania wszelkich informacji niezbędnych w związku z ostatecznej umowy jest częściowo zautomatyzowane e-mail. Mają zatem upewnić się, że przechowywane w adres e-mail jest prawidłowy, otrzymywanie e-maili jest technicznie pewność, a zwłaszcza nie hamowana przez filtry antyspamowe.

§ 3 Indywidualnie zaprojektowane towary

(1) Podasz nam informacji niezbędnych do indywidualnego projektowania produktów do odpowiednich informacji, tekstu lub plików poprzez system zamówień on-line lub przez e-mail najpóźniej niezwłocznie po zawarciu dostępne. Nasze wszelkie specyfikacje dotyczące formatów plików muszą być przestrzegane.

(2) Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych, których treść narusza praw osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa nazewnictwa, prawa do znaków towarowych) lub naruszające obowiązujące przepisy. Upewnij się przed wszystkim w tym kontekście roszczeń przez osoby trzecie. Dotyczy to również kosztów niezbędnych w tym kontekście reprezentacji prawnej.

(3) My nie czynimy analizę danych przekazywanych do poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy.

(4) O ile wynika z odpowiedniej oferty, otrzymane Wysłałeś nam szablon korekty, który musisz natychmiast zbadać. Jeśli zgadzasz się z projektem, zwolnij szablon korekty, podpisując w formie tekstowej (np. E-mail) w celu wykonania.
Wykonanie dzieła bez Twojej zgody nie jest.
Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie szablonu korekty pod kątem poprawności i kompletności oraz powiadomienie nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedopuszczalne błędy.

§ zatrzymanie 4, Zastrzeżenie własności

(1) Zastawem może wykonywać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń wynikających z tej samej umowy.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Czy jesteś przedsiębiorcą, jest następujące dodatkowe:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z aktualnej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów zastaw lub przelew nie są dozwolone.

b) Możesz odsprzedawać towary w ramach zwykłej działalności. W tym przypadku już przypiszą nam wszystkie roszczenia w kwocie kwoty faktury, która została naliczona od odsprzedaży, akceptujemy zlecenie. Są oni ponadto uprawnieni do odbioru roszczenia. Jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań dotyczących płatności, zastrzegamy sobie prawo do odebrania roszczenia.

c) W przypadku łączenia i mieszania zastrzeżonych towarów nabywamy współwłasność nowego produktu proporcjonalnie do wartości faktury zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się do zwolnienia papierów wartościowych, do których mamy prawo na Państwa żądanie, w takim zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość naszych papierów wartościowych przekracza kwotę roszczenia zabezpieczonego o więcej niż 10%. Wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione, należy do naszej odpowiedzialności.

§ 5 gwarancji

(1) Istnieje ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

(2) Jako konsument, jesteś proszony o sprawdzenie przesyłki natychmiast po dostawie w celu sprawdzenia kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń w transporcie oraz do powiadomienia nas i spedytora o wszelkich reklamacjach, tak szybko jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, odstąpienie od powyższych przepisów gwarancyjnych ma zastosowanie:

a) Jako warunek rzeczy tylko nasze własne informacje i opis produktu zgodnie z umową, ale nie inne reklamy, opłaty publiczne i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wystąpienia wad udzielamy gwarancji według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę. Jeśli eliminacja defektów nie powiedzie się, możesz zażądać obniżki lub odstąpić od umowy według własnego uznania. Dotyczy zaradczych po nieudanej drugiej próbie jako nieudanej czy coś innego wyniki nie oparte na naturze rzeczy lub wady lub innych okoliczności. W przypadku naprawy, nie musimy ponosić zwiększone koszty ponoszone przez wysyłkę towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania, pod warunkiem że przesyłka nie pasuje przeznaczenie towaru.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Obniżenie terminu nie ma zastosowania:

- przypadający nam szkody wynikające z obrażeń życiu, zdrowiu lub zdrowia i umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania spowodowały inne szkody wyrządzone z własnej winy;
- o ile oszukańczo ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję stanu rzeczy;
- w przypadku rzeczy, które są używane zgodnie z ich normalnego użytkowania budynku i spowodował wady;
- dla roszczeń regresowych prawnych, które zostały dotyczących praw gwarancyjnych przeciwko nam.

§ 6 właściwego wyboru

(1) zastosowanie prawo niemieckie. Dla konsumentów tylko ten wybór prawa, o ile to robi z ochrony przewidzianej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa państwa miejsca zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie wycofany (favourability).

(2) Przepisy prawa zakupu ONZ wyraźnie nie stosuje się.
II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedającego

Ron Schick
Max Klinger-Str. 2
04425 Taucha
Niemcy
Telefon: 034298 126190
E-Mail: info@schick-handel.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla pozasądowego rozstrzygania sporów online (ODR) w ramach platformy przygotowane wywoływalnym https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy

Kroki techniczne do zawarcia umowy, sam kontrakt i możliwości korekty dokonane zgodnie z przepisami, „Formacja zamówienia” naszych Warunków Ogólnych (część I).

3. Językiem umowy, przechowywanie tekstu Traktatu

3.1. Językiem umowy jest niemiecki .

3.2. Pełny tekst umowy nie są przechowywane przez nas. Przed złożeniem zlecenia Można dane zamówienie jest drukowane przy użyciu funkcji drukowania przeglądarki lub zapisywane elektronicznie. Po otrzymaniu zlecenia z nas danych zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość i warunkami ponownie wysłane e-mailem do Ciebie.

3.3. W żądaniach poza handlowej koszyka systemu on-line daje wszystkie dane przesyłane w ramach umowy wiążącej oferty w formie pisemnej, można wysłać e-mail, które można wydrukować lub zapisać elektronicznie przykład.

4. kodeksy postępowania

4.1. Tak więc mamy Ecommerce Europe Trustmark Kodeks postępowania podlega nas kryteria jakościowe Kupujący Seal Händlerbund Management AG i towarzyszy, dostępny pod adresem: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf i https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Podstawowe właściwości towarów lub usług

Zasadnicze cechy towarów i / lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. Cena i płatności Metody

6.1. Zawarte w odpowiednich cen i koszty wysyłki oferta jest łączne ceny. Obejmują one wszystkie składniki cen, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one dostępne za pośrednictwem odpowiednio wyznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej oferty, są wykazywane oddzielnie w trakcie procesu zamówienia i są płatne przez Ciebie dodatkowo, chyba że obiecał brak kosztów wysyłki.

6.3. Jeżeli dostawa do krajów spoza Unii Europejskiej może ponieść dodatkowe koszty nie ponosi odpowiedzialności z nas, takie jak cła, podatków lub opłat transferowych (transfer pieniędzy lub wymiany opłat w instytucjach kredytowych), które będą ponoszone przez Ciebie.

10. Arisen koszty przelewu pieniędzy (Opłaty za przelew lub wymianę w instytucjach kredytowych) będą ponoszone przez użytkownika w przypadku gdy dostawa odbywa się w państwie członkowskim UE, płatność została zainicjowana ale spoza Unii Europejskiej.

6.5. The to Twój dostępne płatności ujmowane są w pozycji odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6. O ile pojedyncza płatność nie wskazano inaczej, wnioski o płatność od zakończonego kontraktu natychmiast wymagalne do zapłaty.

7. dostawa

7.1. Dostawa, dostawa i wszelkie istniejące ograniczenia dostaw można znaleźć na odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. O ile nie jesteś konsumentem jest regulowana przez prawo, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedana podczas wysyłki do momentu dostarczenia towaru przechodzi do ciebie, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona lub nieubezpieczony występuje. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli niezależnie zlecenie anonimowego przedsiębiorcy z firm transportowych lub w inny sposób, aby wykonać konkretną osobę wysyłki.

Czy jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko.

8. Ustawowe prawa gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady reguluje regulamin "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Te warunki i konsumentów została przygotowana przez specjalistę na adwokatów prawa go o Händlerbund i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i odpowiedzialności w przypadku wystąpienia ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Ostatnia zmiana: 19.11.2018